Tài liệu
hướng dẫn ZNS

Hướng dẫn về việc thiết lập, sử dụng và quản lý ZNS
Xem tài liệu (Đang phát triển)

Bắt đầu sử dụng
Zalo Notification Service (ZNS)

Bạn mới bắt đầu sử dụng ZNS? Các hướng dẫn dưới đây là khởi đầu để bắt đầu tương tác với khách hàng của bạn
Mục 1
Tổng quan về ZNS
Giới thiệu ZNS, các lợi ích cho doanh nghiệp khi sử dụng ZNS và tổng quan các thành phần của ZNS.
Đang phát triển
Mục 2
Thiết lập cơ bản
Bắt đầu sử dụng ZNS với 7 bước cơ bản: Tạo ZCA, tạo OA, tạo ứng dụng, khởi tạo access token, liên kết OA, nạp tiền và gửi ZNS
Đang phát triển
Mục 3
Cách sử dụng tối ưu
Quản lý chất lượng sử dụng ZNS, cách tăng hạng để tiếp cận nhiều khách hàng hơn và quản lý chi phí.
Đang phát triển

Các tài nguyên khác

Zalo for developers
Tài liệu hướng dẫn về API
Xem thêm
FAQ
Các câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng ZNS
Xem thêm
Blog
Các tin tức, cập nhật liên quan đến ZNS
Xem thêm